Odlučovače ropných látek (lapoly)

Lapoly (odlučovače ropných látek) slouží především k sorbci ropných látek. Dále pak lehkých kapalin, technologických vod, a maziv.

Lapoly se nejčastěji využívají v místech, kde dochází k uniku pohonných hmot nebo olejů - vody z parkovišť, odstavných ploch u čerpacích stanic pohonných hmot, průmyslových a zemědělských objektů, vody z transformátoroven, zkušeben motorů, objektů pro skladování a manipulaci s pohonnými hmotami a oleji, vody kondenzační apod.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Proces čištění

Do gravitační sorpčního plastového odlučovače ropných látek (lapolu) - přitéká voda s obsahem ropných látek přes kanalizační mříž do první sedimentační komory. Zde dochází gravitací k usazení hrubých látek prostoru prvního stupně.

Ve druhém stupni a to v kaolescenční vložce se usazují jemnější částečky. Zbytek obsahu ropných látek dočistí sorpční filtr s náplněmi vlákenného materiálu FIBRIOL. Vyčištěná voda odtéká zkrz přepad do přes revizní šachtu(nádrž) do zásaku nebo do retenční nádrže.

Vybavení

 • plastová vodotěsná nádrž
 • systém přepážek
 • sedimentační komora
 • koalescenční vložka
 • sorpční filtry
 • poklopy ocelové, pozinkované (pochozí, do 3,5t, nad 3,5t)
 • žebřík nebo nášlapy (dle potřeby)

Konstrukční řešení lapolů

Materiál 8-25mm 1. jakosti. Polypropylen nebo polyethylen (odolný proti teplotním změnám).

Základní provedení odlučovačů ropných látek

 • k obetonování - do lokalit s vyšším statickým zatížením

Vyrábíme na zakázku také

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • dvouplášťové - proti spodní vodě se používají tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru

Uložení odlučovače ropných látek

Odlučovač se usadí na základovou betonovou plochu v již připravené výkopové jámě. Odlučovač propojíme s přívodní kanalizací. Následně rovnoměrně napouštíme vodou a obsypáváme zeminou nebo provádíme obetonování. Napouštění vodou slouží jako ochtrana proti deformaci tlaků obsypu nebo betonáži. Projektant stanovuje způsob zakrytí i druh betonáže. Pokud je víko plastové je pouze pochozí. Pro pojizdná víka do 3,5t a nad 3,5t slouží víka z pozinku nebo oceli.

Technická dokumentace

Typ Odvodňovaná plocha [m2] Rozměry [mm] Hmotnost Výkresy
LA-41/s 20 - 300 1 500 x 750 x 1 000 450 pdf ke stažení
LA-101/s 300 - 1 000 1 600 x 1 000 x 1 500 680 pdf ke stažení
LA-201/s 1 000 - 2 000 2 500 x 1 000 x 1 500 990 pdf ke stažení
LA-501/s 2 000 - 5 000 3 500 x 1 500 x 1 500 1 390 pdf ke stažení

Rozměry na přání upravíme.

Tabulky pro větší plochy (kombinace lapolů a revizních šachet)

Typ Odvodňovaná plocha [m2] Výkresy
LA-701/s 3 000 - 7000 pdf ke stažení
LA-1001/s 4 500 - 10 000 pdf ke stažení
LA-1201/s 6 000 - 12 000 pdf ke stažení
LA-1501/s 7 500 - 15 000 pdf ke stažení
LA-201/s 10 000 - 20 000 pdf ke stažení
LA-2501/s 12 500 - 25 000 pdf ke stažení

Rozměry na přání upravíme.

Normy

 • ČSN EN 858-1 zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
 • ČSN EN 858-2 stanovuje instalaci, provoz a údržbu
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Vyhovuje i požadavkům pro vypouštění vod

Čistící účinek

 • max. znečištění vstupní vody 1 000mg ropných látek (NEL) v 1l vody
 • kvalita vody na výstupu %,5mg ropných látek (NEL) v 1l vody

Dokumentace k produktu

 • Atest o vodotěsnosti
 • Technická dokumentace
 • Provozní a manipulační řád
 • Záruční list
 • Typový štítek s označením CE
 • ES prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Certifikace materiálů